2024. július 18. csütörtök
Minőségirányítási rendszer

Az európai meteorológiai szolgálatok közül az Országos Meteorológiai Szolgálat vezette be elsőként teljes körű tevékenységére vonatkozóan az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. A rendszerkövetelmények megfelelő teljesítését az SGS United Kingdom Ltd. a 2002. december 6-án kiadott QHU 0017 számú tanúsítvánnyal igazolta.

ISO9001+UKAS_logo

Minőségirányítási rendszerünk 2002 óta folyamatosan működik, amint azt a HU02/0017 számú tanúsítvány 2021. február 16-án kelt 8. kiadása igazolja.

A minőségirányítási rendszereknek az ISO 9001:2015 szabványban meghatározott követelményeit a HungaroMet Nonprofit Zrt. kötelező érvényűnek tekinti a tevékenysége során.


A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:

„Meteorológiai és levegőkörnyezeti megfigyelések végzése, adatok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása, általános és speciális (veszély- és viharjelzés, repülés­biztonságot támogató) meteorológiai előrejelzések készítése, numerikus modellek futtatása és fejlesztése, klímakutatás, klímamodellek fejlesztése és futtatása, felhasználói igények szerinti produktumfejlesztés, üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátásának nyilvántartása, meteorológiai műszerkalibrálás, levegőtisztaság-védelmi mérések és mintavétel, légszennyezettségi adatok kezelése és értékelése.”

A HungaroMet Nonprofit Zrt. vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek keretében:

 • vállalja az elszámoltathatóságot;
 • tudatosítja a Társaság minden munkatársával az ügyfelek, partnerek és felhasználók (együttesen: érdekelt felek) elvárásainak, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát;
 • biztosítja a minőségirányítási rendszer követelményeinek beépülését üzleti folyamataiba;
 • elősegíti a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazását;
 • meghatározza a Társaság minőségpolitikáját és minőségcéljait;
 • rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését, valamint biztosítja, hogy a minőségirányítási rendszer elérje tervezett eredményeit, előmozdítsa a fejlesztést;
 • bevonja, irányítja és támogatja a munkatársakat abban, hogy hozzájáruljanak minőségirányítási rendszer eredményességéhez;
 • biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrások rendelkezésre állását.

A Társaság vezérigazgatója gondoskodik arról, hogy a szervezet tevékenységére meghatározott követelmények az ügyfelek, a partnerek és a felhasználók igényei és elvárásai egyértelmű formában meghatározásra kerüljenek, és belső követelményekké alakuljanak át a követelmények megfelelő teljesítése, valamint az ügyfelek, a partnerek és a felhasználók elégedettségének elérésére.

A Társaság minőségpolitikája a vezetőség által elfogadott és hivatalosan kinyilvánított szándék és irányvonal, mely összhangban van a szervezet célkitűzéseivel, tartalmazza a követelmények teljesítése, valamint a folyamatos javulás iránti elkötelezettséget.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. minőségpolitikája

A HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, vezetői és munkatársai a szervezet tevékenységében a minőséget, a vevőközpontúságot alapvető tényezőnek tekinti. A minőség fogalma nem kizárólag az előállított produktumokhoz kötődik, hanem azoknak a folyamatoknak a teljességéhez is, amelyeknek célja és értelme a meteorológiai információk megbízhatóságával kapcsolatos felhasználói megelégedettség elérése.

A Társaság vezetője elkötelezett a minőség effajta értelmezése mellett, és minden rendelkezésére álló eszközzel törekszik arra, hogy munkatársai is képességeik maximumát nyújtva végezzék munkájukat. E cél érdekében biztosítja, hogy a minőségügyi alapelveket, továbbá az ezekre épülő minőségügyi eljárásokat a teljes személyi állomány megértse, magáénak vallja, és a célkitűzések végrehajtását támogassa.

A Társaság vezérigazgatója és vezetői példamutató, kezdeményező szerepet vállalnak a minőségügyi rendszer létrehozásában, és gondoskodnak arról, hogy minden beosztott munkatárs a minőségért vállalt felelősséggel, munkájához nevét adva végezze feladatait, ismerje a minőségbiztosításra vonatkozó előírásokat, és a minőség megtartása és javítása napi feladatává váljon.

A minőségügyi alapelvek megvalósítását, működésének ellenőrzését és továbbfejlesztését, a vezérigazgató által megbízott, önálló hatáskörrel rendelkező minőségirányítási vezető irányítja.


Minőségügyi alapelvek:

 • A Társaság munkatársai legfőbb céljuknak tekintik, hogy a tevékenységi körükbe tartozó feladatokat megbízhatóan, a hazai és a nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő színvonalon, ügyfelei, partnerei és felhasználói megelégedettségére végezzék.
 • A meteorológiai megfigyeléseket és méréseket a vonatkozó nemzetközi és hazai előírások, ajánlások betartásával végezzük.
 • Az időjárásra vonatkozó előrejelzések készítésében a szaktudomány eredményeit, valamint az elérhető legmagasabb technikai és információ-technológiai eljárásokat alkalmazzuk.
 • A meteorológiai adatok feldolgozását, hazánk éghajlatának különböző idő- és térbeli felbontású elemzését, az éghajlatváltozás lehetséges hazai hatásainak kutatását a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő tudományos alapokon végezzük.
 • Alapfeladataink minél jobb ellátása érdekében, hazai és nemzetközi együttműködések keretében folyamatosan kutató és fejlesztő munkát végzünk.
 • A feladatok megvalósítását előzetes tervezéssel és átgondolt előkészítéssel kezdjük. A megvalósítás során törekszünk a lehető legjobb megoldások alkalmazására és a folyamatokba épített ellenőrzések elvégzésére.
 • A legnagyobb gondosság mellett is adódhatnak hibák, ezért folyamatosan fejlesztjük ellenőrző és elemző tevékenységünket.
 • A hibák kijavítása mellett döntő fontosságot tulajdonítunk a hibákat előidéző okok feltárására és azok kiküszöbölésére.
 • Minőségi céljaink elérése a vezetőség hangsúlyozottan fontos feladata. A munkatársak teljesítményének megítélésekor tekintetbe vesszük a minőséget javító tevékenységet is.
 • A Társaság által előállított produktumok minőségére és megbízhatóságára vonatkozó, az ügyfelek, partnerek és felhasználók oldaláról felvetődő igényeket a tudományos és technikai lehetőségek változásának megfelelően igyekszünk kielégíteni. Ennek érdekében folyamatosan korszerűsítjük a meteorológiai megfigyelési technikát, fejlesztjük adatarchívumunkat, az előrejelző módszereket, valamint informatikai rendszerünket.

Minőségi irányelveink betartása a Társaság minden munkatársára nézve kötelező, ezért mindenkinek feladata, hogy kifogástalan munkát végezzen. Az a munkatárs, aki minőséget veszélyeztető hibát észlel, és azt saját hatáskörében nem tudja elhárítani, köteles arról közvetlen vezetőjét haladéktalanul értesíteni.

A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos további információk: mir@met.hu


Az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek teljesítésén túl, a HungaroMet Nonprofit Zrt. mint léginavigációs szolgáltató tevékenysége megfelel a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelményeknek is.

Az erről szóló HU-077-MET számú tanúsítványt az Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztálya, mint nemzeti felügyeleti hatóság állította ki 2024. március 27-én. A tanúsítvány addig érvényes, amíg a tanúsított szolgáltató megfelel a Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelet és más alkalmazandó rendeletek rendelkezéseinek és a szolgáltatói dokumentáció szerinti eljárásoknak.

A tanúsítvány az alábbi funkciók ellátására érvényes a teljes magyarországi légtérben (LHCC FIR):
 • Meteorológiai Figyelőiroda – Meteorological Watch Office (MWO)
 • Repülőtéri Meteorológiai Iroda – Aerodrome Meteorological Office (AMO)
 • Légiforgalmi Meteorológiai Állomás – Aeronautical Meteorological station (AMS)

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által 2022. február 16-án lefolytatott minősítő audit eredménye alapján a HungaroMet Nonprofit Zrt. minőségirányítási rendszere megfelel az MVM PA Zrt. vonatkozó követelményeinek, ennek értelmében a HungaroMet Nonprofit Zrt. alkalmas az ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt Meteorológia Mérőrendszer rendszerelemeinek, berendezéseinek átalakításával, javításával, karbantartásával összefüggően karbantartási, javítási és kalibrálási tevékenységek végzésére.

 
Az erről szóló KM 15/2022 számú minősítő lapot az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2022. február 23-án állította ki. A minősítés érvényességi ideje: 2025. február 28.
 


Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ akkreditált tevékenységei

A HungaroMet Nonprofit Zrt., Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) az alábbi tevékenységekre rendelkezik akkreditált státusszal:

1) Kalibrálási tevékenység


 

Az LRK Kalibráló Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-2-0285/2023 számon nyilvántartásba vette és
az akkreditált státuszt odaítélte.

Akkreditáció érvényességi ideje: 2023. május 25. – 2028. május 25.

Részletező Okirat elérhető a NAH által akkreditált szervezetek adatbázisából.

2) Jártassági vizsgálati tevékenység


 

Az LRK Jártassági Vizsgálati Irodát a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-8-0004/2021 számon nyilvántartásba vette és
az akkreditált státuszt odaítélte.

Akkreditáció érvényességi ideje: 2021. augusztus 26. – 2026. augusztus 26.

Részletező Okirat elérhető a NAH által akkreditált szervezetek adatbázisából.

 3) Vizsgálati tevékenység


 

Az LRK Vizsgálólaboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-1-1839/2023 számon nyilvántartásba vette és
az akkreditált státuszt odaítélte.

Akkreditáció érvényességi ideje: 2023. július 27  2028. július 27.

Részletező Okirat elérhető a NAH által akkreditált szervezetek adatbázisából.